DE STICHTING
Sinds 14 januari 2013 zijn wij een zelfstandige stichting, genaamd “de Stichting Biberbunker Oostvoorne”.

Jaarlijks draagt de Stichting zorg voor rondleidingen in de Biberbunker, welke onderdeel uitmaakte van de radarstelling Biber. Deze Stelling is gesitueerd in de duinen van Oostvoorne en bestaat uit een groot aantal bouwwerken en bunkers.

Sinds 2016 is er een actief beleid gevormd om meerdere bunkers begaanbaar te krijgen, dit mede dankzij subsidies van de Provincie Zuid-Holland, waarvoor wij enorm erkentelijk zijn.
Sterker nog, omdat we een geheel belangeloze organisatie zijn die steunt op de hulp van diverse vrijwilligers, is ondersteuning in welke vorm dan ook (financieel, materieel), noodzakelijk.
Door het openmaken van deze bunkers en de samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap kunnen we nu dus ook rondleidingen door de Stelling Biber verzorgen.

Vanzelfsprekend zijn externe betrokkenen, sponsors, donateurs en adviseurs dus een belangrijke factor en onmisbaar in het slagen van deze onderneming.
Voor sponsors en “vrienden” is het van belang te weten dat we een ANBI gerelateerde Stichting zijn. Ook daar kunt u als sponsor voordeel bij hebben.

Onze contactgegevens staan op de website vermeld, daarnaast kunt u ook een kijkje nemen op onze Facebook-pagina

INFORMATIE

Gegevens:
--
KvK nummer: 
56988273
RSIN / fiscaalnummer:
8523 91 183 Contact Formulier
Bankrekening:
NL18 RABO 01752.77.664 

Organogram:

De Stichting Biberbunker Oostvoorne werkt alleen met vrijwilligers, dit geldt uiteraard ook voor het bestuur. 

Deze vrijwilligers zijn bezig met het in stand houden van deze unieke Stelling en door het houden van rondleidingen is het mogelijk zo het verhaal van deze lokatie op Voorne Putten te kunnen uitdragen. Grote aandacht is dus ook gericht op scholen.

Behalve dit alles zijn we hard bezig om de Biberbunker in de originele staat terug te brengen, waarbij we de na-oorlogse periode zeker niet willen wegcjjferen. Ook toen had deze bunker zijn functie.

Diverse werkgroepen:

Bestuur

Net als elke andere stichting heeft ook de Biberbunker een bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris , een Public Relations behartiger en een bestuurslid Algemene Zaken.  Het bestuur vergadert regelmatig met een intensiteit van 1 keer per 3 a 4 weken.

De bestuursamenstelling is momenteel als volgt:

Voorzitter Cor Geluk
Penningmeester Betsy Gouman
Secretaris Barry Zuidgeest
PR-zaken Ton van der Hoeven
Algemene Zaken Gerard Huigen

(TD)Technische Dienst

De technische dienst houdt zich bezig met het daadwerkelijke beheer en onderhoud van de bunker. De machines, toiletten, waterpompen, luchtbehandeling zijn allemaal zaken die optimaal moeten functioneren om de bunker te kunnen exploiteren en te tonen en het bijbehorende verhaal te kunnen vertellen.

Voor deze werkzaamheden is de nodige deskundigheid noodzakelijk en de stichting is blij met de aanwezigheid van die kennis bij de vrijwilligers.
Er is een specifieke groep met onderhoud bezig terwijl anderen zich richten op de veranderingen in de Biberbunker en het blootleggen van nieuwe bunkers.

Modelbouw

Binnen de stichting is ook een werkgroep Modelbouw actief. Deze groep houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitbouwen van het gebied rond de Biberbunker op een maquette, ten tijde van de oorlogsjaren 40-45. Tevens bouwen zij miniatuur modellen, welke gerelateerd zijn aan het tijdsbeeld van de Biberbunker.

Dit alles vergt heel veel vrije tijd: niet alleen het bouwen van de modellen, maar ook het daarbij behorende onderzoek naar de betreffende periode van de Biberbunker is een belangrijk onderdeel hiervan.

Gidsen

De gidsen houden zich bezig met het rondleiden van de bezoekers tijdens de zomermaanden. In de wintermaanden zijn ze zijdelings betrokken bij het onderhoud van de Biberbunker. Zij moeten mede ideeën vormen die bijdragen aan succesvol exploiteren van de Biberbunker en het optimaal uitdragen van de missie en doelstellingen van de Biberbunker, zoals vermeld in de statuten en het beleidsplan van de Stichting Biberbunker Oostvoorne.

Het verhaal wordt verteld in de rondleidingen.

De rondleiding in de Biberbunker duurt ca. 3½ uur en bestaat uit 3 delen:  een buitenverhaal over de Biberbunker in de betreffende Stelling, het binnenverhaal over het functioneren van de Biberbunker als commandocentrum van de Luftwaffe met daaraan gekoppeld de rondleiding. Daarna is er pauze en als afsluiting wordt er een film vertoond over een periode, die nogmaals het functioneren van de Biberbunker in een ander daglicht zet.

De rondleiding door de duinen neemt iets minder tijd in beslag maar met 2½ uur en een stevige wandeling en een beeld van de verschillende typen bunkers in deze stelling is deze de moeite waard

De bibliotheek

De Biberbunker beschikt over een eigen bibliotheek, daar waar bijzondere documentatie en boeken over WOII bijeen wordt gehouden. Daarom zijn we ook altijd geïnteresseerd in uitbreiding van onze collectie.

Als Biberbunker accepteren wij dit soort literaire giften van harte. De archivering en het bijhouden ervan is een enorm werk en dient nauwkeurig te gebeuren. Menig uur in de wintermaanden gaat er dan ook inzitten en onze archivaris is er zoet mee.

De website

De Biber beschikt over een eigen gecreërde website..... en daar bent u nu 🙂